Pháo Thủ  Nguyễn Ngọc Châu

Tốt nghiệp khóa 3/69 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo binh
thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 3 Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiến

Đ
nh cư tại Hoa Kỳ 1994