Pháo Thủ Nguyễn Ngọc Ánh

 

1963 Tốt nghiệp khóa 18 TVBQGVN tại Đà Lạt 
gia nhập binh chủng Pháo Binh
1964-67 Thuyên chuyển  về Tiểu đoàn 30 Pháo binh,
 Tiểu đoàn 252 Pháo binh, 
Tiểu đoàn 61 Pháo binh
1968 Bộ Chỉ Huy Pháo binh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
1969-70 Tiểu đoàn 253 Pháo binh
1971-75 Chi Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu Gia Đinh.
Định cư tại Portland OR

.