Niên trưởng  Nguyễn Mỹ Quang

9/1952 Nhập ngũ - Khóa 2 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo binh
6/1953 Thuyên chuyển về TD4PB tân lập Ban Mê Thuột
8/1953 Du học Pháo binh tại Châlons-sur-Marne Pháp quốc
7/1954 Thuyên  chuyển về TD2PB tại Đà Nẵng

10/1954 Theo học khóa Pháo Đội Trưởng
5/1955 Trường Pháo Binh Phú lợi, HLV Địa h́nh
3/1956 Theo học Pháo Binh và Địa h́nh tại Ft Sill Hoa kỳ
Thuyên Chuyển về Trường Pháo Binh
8/1957 Thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH
10/1959 Theo học Pháo Binh Cao cấp tại Fort Sill
Trở lại BCH/PB/QLVNCH sau khi măn khóa và hồi hương
12/1961 Tiểu Đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 9 Pháo Binh
7/1967 Thuyên chuyển về BCH/PB/QlVNCH /Trưởng Khối CTCT
4/1968 Sĩ Quan Liên Lạc ở P3/TTM
8/1968 Theo học Khóa Quân Chánh
11/70 Chi Khu Trưởng Chi Khu Cầu Ngang Vĩnh B́nh
11/1968 thăng cấp Trung tá Tạm thời 1/1969 Trung tá Thưc Thụ
11/1970 Chi Khu Trưởng Chi Khu Đức Tu Biên Ḥa
8/1973 BTL/QDIII - BCH/PB/QDIII
11/1974 Bộ Chỉ Huy PB/QLVNCH
6/75 Tù cải tạo 9 năm 2 tháng
7/1986 Định cư tại California Hoa Kỳ