Pháo Thủ  Nguyễn Hữu Nhân

 

Tốt nghiệp khóa 5/68 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo binh
Tiểu Đ̣an 183 Pháo Binh 

Thuyên chuyển vể Bộ Chỉ Huy SD18BB
Sĩ quan Phối Hợp Hỏa lực
Thuyên chuyển vể Tiểu đoàn 181 Pháo binh
Quyền Pháo Đội trưởng