Pháo Thủ  Nguyễn Hữu LạcSinh ngày 21-1-1938 tại Sài G̣n
 1960 Tốt nghiệp khóa 8 Sĩ Quan Trừ Bị
1960 theo học căn bản Pháo binh tại Phú lợi,
1961 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 7 Súng Cối,
Trung đội trưởng Trung đội 1 Súng Cối 106 ly kiêm SQ Tiền Sát,
Sĩ quan Quân xa và SQ Truyền Tin
1962 Thuyên chuyển về Pháo Đội 75 Sơn pháo TQLC
Sĩ quan Địa h́nh, SQ Tiền sát, Trung đội trường PB105 ly
 Theo học khóa 2 Rừng Núi Śnh Lầy
Du hành quan sát với Trung đoàn PB/SD3TQLC Hoa Kỳ tại Okinawa
1963 Pháo Đội phó kiêm Sĩ Quan Tác xạ PDB/TD1PB/TQLC
1963 Du học khóa TQLC khóa BC 1/64 tại Quantico Virginia Hoa Kỳ
Theo học khóa Hướng dẫn Căn Bản Pháo binh tại Quantico Virginia Hoa Kỳ
1964 Trung úy học khóa Truyền Tin Binh đoàn tại Trường Truyền Tin Vũng Tầu
1964-69 Sĩ Quan Truyền Tin/TD1PB/TQLC
 1968 Theo học khóa Pháo Đội Trưởng tại Dục Mỹ
1969-70 Đại úy Pháo Đội trưởng Pháo đội A/TD1PB/SDTQLC.
Du học Anh Văn tại Texas Hoa Kỳ
1970-71 Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa Kỳ
1971-73Tiểu  Đoàn Phó Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh TQLC
1972 Thăng cấp Thiếu tá Mặt trận

1973 -30/4/1975 Tiểu Đoàn Trưởng TD1PB/TQLC

10 năm tù cải tạo tại Miền Bắc

1992 Định cư tại Illinois Hoa Kỳ