Pháo Thủ  Nguyễn Duy Lâm


 

Tốt nghiệp khóa 3/68 Bộ binh và Pháo binh
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 253 Pháo binh
Du học Pháo binh Hoa kỳ Ft Sill Okla
Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Sư Đoàn 5 Bộ binh
Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân đoàn 3
Trường Thủy bộ Coronado CA
Pḥng 3 Bộ Tổng Tham mưu
Bị bắt tại Ḥn Đá Bạc Cà Mâu
Qua Hoa kỳ theo dien HO 7
Đnh cư tại Seatle Washington State