Niên trưởng Nguyễn Đ́nh Lang
 

Sinh ngày 7-1-1930 tại Chợ Lớn
Tốt nghiệp khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức

Ngành Pháo Binh 
Trung tâm Huấn Luyện Pháo Binh Phú Lợi
Tiểu đ̣an 5 Pháo Binh Hà Nội
Tham gia các cuộc Hành quân ở Bắc Việt
Tiền sát viên point d'Appui no 24 Na Sản Bắc Việt

Đ
n thất thủ 30-11-1952, tù binh (1952-55)
Được trả tự do ngày 18-7-1955 tại Bến Hải
Bộ Tư Lệnh Đệ Nhất Quân Khu (Pḥng 5)
Giải ngũ ngày 1-12-1956 cấp bậc Trung úy
Theo học khóa 2 Cao Đẳng Quốc Pḥng
Phó Tỉnh trưởng Hành chính Tỉnh Biên Ḥa
Phó Thanh Tra Phủ Thủ Tướng

Đ
Nhất Tham vụ ṭa Đại Sứ VNCH tại Rabat, Maroc
Cư ngụ tại Pháp