Pháo Thủ Nguyễn Đ́nh Dậu

1960 Tốt nghiệp Khóa 1 Sĩ Quan Nha Trang
Tiểu Đ̣an 1 Súng Cối Quảng Trị
Sĩ quan Tiếp liệu, Sĩ quan Hành Quân, Sĩ quan Liên Lạc
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 12 Pháo Binh
Theo học Pháo Binh Cao Cấp
Sĩ Quan Hành Quân của BCH/PB/QDI
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 14 Pháo Binh
Biệt phái BCH/PB/QDI Tiền Phương tại Huế
Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 11 Pháo Binh

Đ
nh cư tại Nam California