Pháo Thủ Nguyễn Đạt Sinh Sinh năm 1929 tại Hà Nội
1954 Tốt nghiệp khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia Nhập Binh Chủng Pháo Binh
1954-55 Tu nghiệp tại  Pháp, Trường PB Châlons-sur-Marne
1955-58 Pháo Đội trưởng Tiểu đ̣an 34 Pháo Binh Mỹ Tho, Đà Nẵng
1958-61 Pháo Đội trưởng Liên Đội Pháo Binh/LĐPVTTP
1961 Tu nghiệp Battery Course tại Trường PB Ft Sill Okla Hoa Kỳ, 
1963-66 Đại úy Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 38 Pháo Binh Biên Ḥa
1966 khóa Pháo Binh Cao Cấp Trường PB Ft Sill Okla 
1966-67 Trưởng Khối CTCT , phụ trách Đặc San Nỏ Thần
1967-70 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 51 Pháo Binh B́nh Dương
1970 khóa Chỉ Huy Tham Mưu tại Đà Lạt  
1971-75 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Biệt Khu Thủ Đô
Tù cải tạo 9 năm
Định cư tại Bắc California 28-11-1990