Trung tá Nguyễn Đăng Huệ

 

 

Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 1/3 Quảng Trị,
Gia nhập binh chủng Pháo binh năm
Tiểu đ̣an 1 Pháo Binh Quảng Trị
Tiểu Đoàn 1 Súng Cối Quảng Trị
Thụ huấn lớp Sĩ quan Căn bản Pháo binh tại Trường Pháo Binh Dục Mỹ. 
 Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 62 Pháo Binh Tân lập tại Quảng Trị. 

Tù Cộng sản
Định cư tại Nam California