Pháo Thủ  Nguyễn Công Hồ

  

1968 Tốt nghiệp khóa 12 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
ngành Pháo binh
1962-64 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 25 Súng Cối Qui Nhơn, Quang Ngăi.
1964-68 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 251 Pháo Binh Đức Ḥa, Hậu Nghĩa.
1968-70 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 64 Pháo Binh Đà Nẵng thống thuộc QĐI
1970-74 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 48 Pháo Binh tại Đông Hà, tham dự hành quân Lam Sơn 719.
Tiểu đoàn cải danh thành Tiểu đoàn 30 Pháo binh, cơ hữu Sư Đoàn 3 Bộ Binh.
1974 Theo học Pháo Binh Cao Cấp
1974 Thuyên chuyển về Pháo Binh Quân Đoàn 1 Đà Nẵng.

1975 Tù cộng sản tại Quảng Nam
Nghỉ hưu và định cư tại Marryland