Pháo Thủ  Nguyễn Ánh

Tốt nghiệp Trường Đập Đá
 Thuyên chuyển đến Lữ Đoàn Pḥng Vệ Tổng Thống Phủ
Thuyên chuyển đến Tiểu Đoàn 26 Pháo Binh Huế
Tốt nghiệp khóa 1 Sĩ Quan Đặc Biệt Nha Trang
Thuyên chuyển đến Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân Dục Mỹ
Tù cải tạo 5 năm 6 tháng

Định cư tại Virginia Hoa Kỳ.