Pháo Thủ Nguyễn Văn Tỵ

Tốt nghiệp khoá 2 Đặc biệt Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức
Tốt nghiệp khóa 2/68 trường Pháo Binh
 Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 35 Pháo binh Biên Ḥa
Thuyên chuyển về Trường Bộ Binh Thủ Đức
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 4 Trung Đoàn 9 Sư Đoàn 5 Bộ Binh Lai Khê
Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 33 Pháo binh Cần Thơ
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn 4
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 68 Pháo binh Cần Thơ
HO 15 năm 1993
Định cư tại Nam California Hoa kỳ