Pháo Thủ  Ngô Như Khuê

 

Tốt Nghiệp khóa 12 TVBQGVN Đà Lạt.  Ra trường du học Hoa Kỳ.
Theo học khóa Đại Đội trưởng Bộ Binh tại Fort Benning, Georgia.
Về nước được tuyển chọn binh chủng Pháo Binh. 
Theo học khóa Căn bản Pháo Binh tại Thủ Đầu Một. 
Măn khóa thuyên chuyển về Tiểu đoàn 26 Pháo binh tại Quảng Trị,
lần lượt giữ nhiệm vụ: Sĩ quan Tác xạ, Sĩ quan Địa h́nh,
Pháo đội trưởng, Trưởng ban 3 Tiểu đoàn. 
Du học khóa Pháo đội trưởng và Truyền tin tại Fort Sill. 
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 23 Súng Cối Ban Mê Thuộc
 giử chức vụ Pháo Đội trưởng.

Năm
1963 theo học Tham Mưu  trung cấp. 
 Măn khóa về BCH/PB/QLVNCH pḥng Dịch thuật.

Cuối năm 1964 BCH/PB/QLVNCH biến ci, thuyên chuyển qua Pḥng 3 /TTM 
 thu
ộc Khối Nghiên cứu Kế Hoạch/Ban Quân Binh Chủng.
Giữa năm 1965 biệt phái ngoại ngạch Bộ Xây Dựng Nông Thôn
với chức vụ Bí Thư, Chánh Sự vụ Sở Công Tác XDNT.
T
háng 8-1968, trở lại binh chủng,
thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH
với chức vụ Trưởng Pḥng Nhân Viên. 
Tháng 12-1968 theo học khóa Pháo Binh Pḥng Không tại Fort Bliss Texas,
khóa Pháo Binh Cao cấp tại Fort Sill Oklahoma.
 
Thang 1-1970,
thuyên chuyển về PB/SD1BB tại Huế,
chức vụ Sĩ Quan Phụ tá CHT/PB/SD1BB.

Tháng 2-1971 tổ chức thành lập Tiểu Đoàn 101 Pháo Binh 175 ly Cơ Động.
Thăng cấp Trung tá  tháng 4-1972. 
Đi tù Cộng sản đến tháng 9-1986.
Vượt biển tháng 6-1988 .
Định cư tại Hoa kỳ từ 9-1988.  Nghỉ hưu 2006 tại San Jose .