Danh Sách Pháo Thủ mới qua đời

       Tr. Tá Phan Trọng Sinh                    08 June 2014         CA
       Đai Tá Nguyễn Khắc Thiệu              21 June 2014        TX
       Đại Úy Hoàng Thu                            23 June 2014         FL
       Tr. Tá Trần Thái Hân                        05 August 2014     CA
       Ông Hoàng Đình Tuynh                   28 August 2014      VA
       Đại Tá Nguyễn Thành Chí                27 Oct 2014           DE
       Đại Tá Hồ Nhựt Quan                      12 Jan 2015            CA

       Th. Tướng Nguyễn Xuân Trang        09 May 2015          OR
       Đại Tá Nguyễn Tiến Lộc                  12 May 2015          TX
       Tr. Tá Trương Văn Dung                  28 June 2015          FL

         Trở về trang chủ