Nhắn tin Phát hành Kỷ Yếu Pháo Binh 2010

                  Quí Vị Pháo thủ nào chưa nhận được Kỷ Yếu Pháo Binh , DVD hoạt động của gia
            đ́nh Pháo Thủ 2008-2010, xin liên lạc với PT Phạm Thân dt 714-454-1200 hay
            PT Lê Văn Trang 714-899-8190 (nếu không gặp, để tên và số điện thoại lại, sẽ gọi
            lại, và gửi Kỷ Yếu và DVD đến cho Qúi Vị (nếu c̣n).