Phao Binh 1

 

 

Tiểu Sử
Các Đơn Vị

 

B Ch Huy Pháo Binh QLVNCH

Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
 

1955 Trung tá Bùi Hữu Nhơn.
1956 - 1959 Đại tá Nguyễn Xuân Trang
1960 - 1961 Thiếu tá Lâm Quang Thi
1961 - 1962 Trung tá Nguyễn Xuân Thịnh
1963 - 1964 Đại tá Nguyễn Xuân Trang
1964 - 1964 Chuẩn tướng Bùi Hữu Nhơn
1964 - 1965 Đại tá Hồ Nhựt Quan
1966 - 1967 Chuẩn tướng Nguyễn Xuân Trang
cuối năm 1968 Đại tá Phan Đình Tùng Xử Lý Thường Vụ
1968 - 1968 Trung tướng Nguyễn Đức Thắng
10/1968 - 1/1972 Chuẩn tướng Phan Đình Soạn
2/1972 - 4/1975 Trung tướng Nguyễn Xuân Thịnh


 

                                     

*Pháo Binh Quân Đòan I Quân Khu 1

Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QDI từ ngày thành lập: Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Thiếu tá Phan Đình Sọan, Trung tá Huỳnh Công Thành, Trung tá Phạm Cao Đông, Trung tá Hoàng Hữu Giang,  Trung tá Hồ Sĩ Khải,  Trung tá Nguyễn Ngọc Sáu (Xử Lý Thường Vụ), Trung tá Vũ Đình Chung, Trung tá Hoàng Mạnh Đáng, Đại tá Ngô Hán Đồng, và Đại tá Phạm Kim Chung.

                                        

Pháo Binh Sư Đoàn 1 Bộ Binh
                  

Năm 1969 tổ chức lại PB/SD vói 1 TD 155 với danh hiệu TD 10 PB, và 3 TD 105 với danh hiệu TD 11, 12, 14 PB như sau:
-TD34PB 155 ly, thuộc dụng  QĐ,  sát nhập vào SD1BB, đổi danh là TD 10 PB

-TD1PB đổi danh la TD11PB,
-TD1SC (106ly) đổi thành TD12PB 105 ly.
-TD14PB tân lập105 ly.

*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 1 Bộ Binh kể từ ngày thành lập như sau : Đại úy Trần Văn Cẩm TĐT Tiểu đoàn 1 Pháo binh kiêm nhiệm, Đại úy Nguyễn Hữu Cam TĐT Tiểu đoàn 1 Pháo binh kiêm nhiệm, Thiếu tá Lê Văn Thân, Thiếu tá Trần Văn Hào, Thiếu tá Trần Văn Cẩm, Trung tá Nguyễn Tiến Lộc, Trung tá Lê Ngọc Hy, và Trung tá Phan
Văn Phúc.
 

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 10 Pháo Binh: Đại úy Phạm Thế Hùng,  Đạị úy Nguyễn Đức Thắng, Thiếu tá Đào Duy Ân, Thiếu tá Hồ Nhựt Quan, Thiếu tá Hoàng Mạnh Đáng, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cam, Đại úy Trần Đình Lộc,  Đại úy Trần Thiệu Cường khóa 4, Thiếu tá Phan Văn Phúc, Thiếu tá Bảo Thái.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 11 Pháo Binh
: Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Đại úy Trần Văn Cẩm, Đại úy Nguyễn Hữu Cam, Đại úy Lê Văn Thân, Đại úy Võ Kim Hải, Đại úy Trần Thạch Ngọc, Thiếu tá Lê ngọc Hy, Trung tá Lê Thương, Trung tá Trần Văn Thông, Trung tá Trần Văn Hiệp.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 12 Pháo Binh
: Đại úy Nguyễn Văn Trước, Đại úy Đào Ngọc Diệp, Đại úy Ngô văn Hưng, Đại úy Lê Văn Trang, Đại úy Nguyễn Khoa Bảo, Thiếu tá  Lê Ngọc Hy, Đại úy Văn Tuy, Thiếu tá Nguyễn Văn Sắc, Trung tá Nông Văn Mâu, Thiếu tá Trần văn Hòa.


*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 14 Pháo Binh
: Trung tá Dương Bỉnh Tuân, Thiếu tá Nguyễn Khôi.
 

 *Pháo Binh Sư Đòan 2 Bộ Binh
 

-Tiểu Đoàn 30 Pháo Binh 155 ly sát nhập Sư Đoàn 2 Bộ Binh với danh hiệu TĐ 20 PB.
-TD2PB 105 ly, cơ hữu của SD2BB, đổi danh là TD21PB,
-TD26PB 105 ly, thuộc dụng  QDI, sát nhập SD2BB, đổi danh là TD22PB
-TĐ23PB tân lập.

*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 2 Bộ Binh kể từ ngày thành lập
: Thiếu tá Phan Đình Soạn, Thiếu tá Lê Văn Thân, Thiếu tá Phạm Kim Chung, Thiếu tá Hoàng Hữu Giang, Thiếu tá Hoàng Mạnh Đáng, Trung tá Cao Nguyên Khoa, Trung tá Nguyễn Ngọc Sáu,  Trung tá Bửu Hạp, và Đại tá Lê Thương.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 20 Pháo binh:
Đại úy Trần Thanh Hào, Thiếu tá Huỳnh Văn Nứa.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 21 Pháo binh:
Tiểu đoàn 5 Pháo Binh : Thiếu tá Nguyễn Xuân Trang, Thiếu tá Huỳnh Công Thành, Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh : Thiếu tá Phan Đình Soạn, Thiếu tá Hoàng Hữu Giang, Thiếu tá Đào Duy Ân, trở thành Tiểu Đoàn 21 Pháo Binh :  Đại úy Trần Quang Ngã, Đại úy Phạm Văn Tuấn, Đại úy Đặng Nguyên Phả, Thiếu tá Lưu Quí Hạo, Thiếu tá Nguyễn Văn Hà.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 22 Pháo binh:
Pháo đoàn 22 : Đại úy Phan Thông Tràng, Tiểu Đoàn 26 Pháo Binh : Đại úy Phan Đình Tùng, Đại úy Lê Văn Thọ, Đại úy Dương Văn Dần, Đại úy Nguyễn Văn Sử, Đại úy Trần Văn Ân, Trung úy Lê Văn Trang, Đại úy Nguyễn Văn Thi,Tiểu Đoàn 22 Pháo Binh : Đại úy Nguyễn Ngọc Sáu, Đại úy Phạm Hữu Nghĩa, Trung tá Phạm Văn Phan, Thiếu tá Nguyễn Văn Vượng, và Thiếu tá Thái Thành Hội.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 23 Pháo binh: Th
iếu tá Chu Mạnh. 

*Pháo Binh Sư Đòan 3 Bộ Binh     
           

Thành lập PB/SD3BB vói 1 TD 155 với danh hiệu TD 30 PB, và 3 TD 105 với danh hiệu TD 31, 32, 33 PB như sau:
-TD48PB thuộc dụng  QD, sát nhập SD3BB, đổi danh là TD 30 PB 155 ly
-TD62PB thuộc dụng  QD, sát nhập SD3BB, đổi danh là TD 31 PB 105 ly
-TD64PB thuộc dụng  QD, sát nhập SD3BB, đổi danh là TD 32 PB 105 ly
-TD33PB 105 ly tân lập.

*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 3 Bộ Binh kể từ ngày thành lập Trung tá Nguyễn Hữu Cam

*Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 30 Pháo binh: Thiếu tá Đặng Nguyên Phả, Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh

*Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 31 Pháo binh: Trung tá Bửu Hạp, Thiếu tá Trần Văn Thiệt

*Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 32 Pháo binh: Thiếu tá Phạm Ngọc Bảo

*Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 33 Pháo binh: Thiếu tá Nguyễn Bảo Cường 

 

*Pháo Binh thuộc dụng  Quân Đoàn I
 

Tiểo đòan 101 Pháo binh (175)                  Trung tá Ngô Như Khuê
Tiểu đòan 102 Pháo binh (175)                  T
rung tá Văn Tuy
Tiểu đòan 105 Pháo binh (175)                 
Trung tá Trần Văn Thông, Thiếu tá Tôn Thất Bôn.      
Tiểu đòan 1 Pháo binh Phòng Không         Thiếu tá Hồ Văn Danh
                                                         
       Thiếu tá Đoàn Công Tân                                                       
Tiểu đòan 3 Pháo binh Phòng Không         Thiếu tá Nguyên Văn Thuận (K13DL)
Tiểu đòan 44 Pháo binh                
            Trung tá Nguyễn Văn Tự, Trung tá Lưu Quí Hạo, Thiếu tá Phan Quang                                                                  Thông

 

Pháo Binh Tiểu khu
 

Tiểu khu Quảng Nam CHTPB Thiếu Tá Nguyễn Văn Vọng                 
 Tiểu khu Quảng Ngãi  CHTPB Thiếu tá Trần Trai
 Tiểu khu Quảng Tín    CHTPB Thiếu tá Lê Thế Sản 
 Tiểu khu Quảng Trị     CHTPB Thiếu Tá Nguyễn Đăng Nho
 Tiểu khu Thừa Thiên   CHTPB Thiếu Tá Hồ Đăng Khoa
                          

 

 

*Pháo Binh Quân Đòan II Quân Khu 2

Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QDII từ ngày thành lập: Đại úy Phan Thông Tràng,
Thiếu tá Dương Thái Đồng, Thiếu tá Đào Duy Ân, Trung tá Dương Thái Đồng, Thiếu tá Huỳnh Công Thành, Đại tá Trần Văn Hào, Đại tá Lê Văn Thọ, Đại tá Phạm Trọng Phùng, Đại tá Nguyễn Ngọc Sáu.                   

 

*Pháo Binh Sư Đoàn 22 Bộ Binh
                  

Năm 1969 tổ chức lại PB/SD vói 1 TD 155 với danh hiệu TD 220 PB, và 3 TD 105 với danh hiệu TD 221, 222, 223 PB như sau:
-TD45PB 155 ly thuộc dụng  QĐ,  sát nhập SD22BB, đổi danh là TD220PB
-TD63PB 105 ly thuộc dụng  QĐ, sát nhập SD22BB, đổi danh la TD221PB,
-TD22PB 105 ly, đổi thành TD222PB 105 ly.
-TD 223 PB tân lập.


*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 22 Bộ Binh kể từ ngày thành lập như sau : Đại úy Phạm Cao Đông, Đại úy Đoàn Việt Liêu, Thiếu tá Lê Văn Thọ, Trung tá Nguyễn Văn Trân, Trung tá Trịnh Lê Triển, Trung tá Phạm Văn Tuấn, Trung tá Lê Tiến Cẩn (XLTV), Đại tá Hồ Văn Tâm, Trung tá Lê Đình Ninh.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 220 Pháo Binh: Thiếu tá Lê Tiến Cẩn, Thiếu tá Nguyễn Trùng Hanh

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 221 Pháo binh: Đại úy Phan Thông Tràng, Đại úy  Vũ Đình Chung, Đại úy Cao Nguyên Khoa, Thiếu tá Bửu Hạp, Thiếu tá Đặng Toàn, Trung tá Dương Khắc Cần, Trung tá Nguyễn Kép, và Thiếu tá Nguyễn Tất Thành.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 222 Pháo binh: Thiếu tá Trần Đình Trung, Thiếu tá Triệu Thành Khuê , Thiếu tá Tạ Văn Thành, Thiếu tá Nguyễn Bá Hằng

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 223 Pháo binh: Trung tá Trần Đình Trung , Trung tá Nguyễn Văn Tấn

 

*Pháo Binh Sư Đòan 23 Bộ Binh                       

                  

Năm 1969 tổ chức lại PB/SD vói 1 TD 155 với danh hiệu TD230PB, và 3 TD 105 với danh hiệu TD 231, 232, 233 PB như sau:
-TD39PB 155 ly, thuộc dụng  QĐII, đổi danh là TD230PB

-TD23PB đổi danh là TD231PB,
-TD23SC đổi thành TD 232 Pháo binh 105 ly thứ hai.
-Tiểu Đoàn 65 Pháo Binh thuộc dụng  QĐ đổi Cơ Hữu SD23BB với danh hiệu TĐ 233 PB.

*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 23 Bộ Binh kể từ ngày thành lập như sau : Đại úy
Nguyễn Xuân Cảo, Đại úy Ngô Trung Hiền, Đại úy Lê Văn Thọ, Thiếu tá Hoàng Mạnh Đáng, Thiếu tá Nguyễn Văn Nhàn, Thiếu tá Vũ Đình Chung, Trung tá Bùi Hữu Khiêm, Trung tá Ngô Văn Hưng, Trung tá Đặng Nguyên Phả.
 

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 230 Pháo Binh: Thiếu tá Lê Huy Nghiêu, Thiếu tá Lê Đình Ninh, Trung tá Vương Thế Hiển.
 

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 231 Pháo binh: Đại úy Nguyên Xuân Cảo, Đại úy Nguyễn Văn Thọ, Thiếu tá Trịnh Văn Triển, Trung tá Đào Mỹ Ngọc, Thiếu tá Huỳnh Tấn Hổ, Thiếu tá Đặng Nguyên Phả, Thiếu tá Đào Đắc Đạo.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 232 Pháo binh: Đại úy Đoàn Viết Liêu, Thiếu tá Nguyễn Hữu Tây, Trung tá Phạm Công Cẩn , Thiếu tá Lê Văn Lương.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 233 Pháo binh: T
rung tá Huỳnh Công Phú, Thiếu tá Biện Công Văn.

*Pháo Binh thuộc dụng  Quân Đoàn II

 Tiểu Đòan 103 PB/CĐ Thiếu tá Nguyễn Bá Nguyệt
Tiểu đoàn 37 Pháo Binh Tr/tá Nguyễn Mạnh Tuấn
Tiểu đoàn 63 Pháo Binh Tr/tá Trần Văn Thông
Tiểu đoàn 69 Pháo Binh Trung tá Vũ Công Quốc, Tr/tá Phạm Thế Chương
Tiểu Đòan 4 PB/PK  Thiếu tá Nguyễn Văn Thục, Thiếu tá Nguyễn Hữu Nhân.

 

*Pháo Binh Quân Đòan III Quân Khu 3

Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QDIII từ ngày thành lập: Thiếu tá Đào Duy Ân, Trung tá Hoàng Hữu Giang, Trung tá Phạm Kim Chung, Trung tá Trần Văn Hào, Đại tá Hồ Nhựt Quan, và Đại tá Lê Văn Trang.    

 

*Pháo Binh Sư Đòan 5 Bộ Binh         
       

Thành lập PB/SD5BB vói 1 TD 155 với danh hiệu TD 50 PB, và 3 TD 105 với danh hiệu TD 51, 52, 53 PB như sau:
-TD35PB thuộc dụng  QDIII, sát nhập SD5BB, đổi danh là TD50PB 155 ly
-TD5PB thuộc SD5BB, đổi danh là TD 51 PB 105 ly
-TD5SC trang bị đại bác 105 ly với danh hiệu Tiểu Đoàn 52 Pháo Binh.
-TD67Pháo  Binh thành lập năm 1966 thuộc dụng  PB/QD cơ hữu SD5BB đổi tên là TĐ53PB.


*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 5 Bộ Binh kể từ ngày thành lập như sau : Trung tá Đào Trọng Tường, Trung tá Hồ Sĩ Khải, Đại tá Phạm Trọng Phùng, Trung tá Tống Mạnh Hùng.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 50 Pháo Binh:
 Đại úy Đoàn Viết Liêu, Đại úy Nguyễn Thanh Nhàn, Đại úy Hoàng Xuân Hy,  Đại úy Phùng Quốc Thường, Thiếu tá Nguyễn Ngô Thanh, Trung tá Phan Đình Dậu

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 51 Pháo Binh
: Đại úy Phàng Công Phú, Thiếu tá Trần Thái Hân, Đại úy Hồ Sĩ Khải, Đại úy Võ Văn Sáng, Thiếu tá Nguyễn Đạt Sinh, Trung tá Đặng An Hòa, Thiếu tá Nguyễn Văn Quì.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 52 Pháo Binh
: Đại úy Phạm Trọng Phùng, Thiếu tá Đoàn Văn Liễu, Thiếu tá Trần Duy Lượng, Thiếu tá Hoàng Trung Liêm

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 53 Pháo Binh
: Thiếu tá Nguyễn Văn Thông, Thiếu tá Cao Tấn Thiệt, Thiếu tá Trần Vĩnh Tươi

*Pháo Binh Sư Đòan 18 Bộ Binh           
 

Thành lập PB/SD18BB vói 1 TD 155 với danh hiệu TD 180 PB, và 3 TD 105 với danh hiệu TD 181, 182, 183 PB như sau:
-TD32PB thuộc dụng  QDIII, sát nhập SD18BB, đổi danh là TD180PB 155 ly
-TD18PB thuộc SD18BB, đổi danh là TD181PB 105 ly
-TD64PB thuộc dụng  QD, sát nhập SD18BB, đổi danh là TD182PB 105 ly
-
Tân lập TD183PB 105 ly.

*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 18 Bộ Binh kể từ ngày thành lập như sau : Thiếu tá Đoàn Văn Liễu, Thiếu tá Vũ Quang Khánh, Đại tá Cao Văn Thành, Đại tá Ngô Văn Hưng.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 180 Pháo Binh
: Thiếu tá Trần Quang Ngã, Thiếu tá Khổng Năng Hạnh, và Thiếu tá Vũ Văn Bình.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 181 Pháo Binh
: Đại úy Vũ Đình Dậu, Trung tá Đỗ Văn Vận, Trung tá Tôn Xuân, Thiếu tá Nguyễn Tiến Hạnh

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 182 Pháo Binh
: Thiếu tá Tống Mạnh Hùng thành lập, Thiếu tá Nguyễn Văn Châu, và Thiếu tá Trần Thượng Khải.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 183 Pháo Binh:
Thiếu tá Ngô Tấn Dược, Thiếu tá Lê Kim Sơn, Trung tá Nguyễn Văn Triển.


*Pháo Binh Sư Đòan 25 Bộ Binh             
 

Thành lập PB/SD25BB vói 1 TD 155 với danh hiệu TD250PB, và 3 TD 105 với danh hiệu TD 251, 252, 253 PB như sau:
-TD38PB thuộc dụng  QDI
II, sát nhập SD25BB, đổi danh là TD250PB 155 ly
-TD25PB thuộc SD25BB, đổi danh là TD251PB 105 ly
-TD
30PB thuộc dụng QĐIII, sát nhập SD25BB, đổi danh là Tiểu Đoàn 252 Pháo Binh 105 ly.
-Tân lập TD253PB 105 ly.

*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 25 Bộ Binh kể từ ngày thành lập như sau : Thiếu tá Ngô Hán Đồng, Thiếu tá Hồ Sĩ Khải, Trung tá Nguyễn Văn Thi, Đại tá Phạm Văn Phan, Trung tá Phạm Văn Nghĩa.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 250 Pháo Binh Thiếu tá Trần Thái Hân, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thiệu, Thiếu tá Phạm Chí Chung, Thiếu tá Vũ Ngọc Thành, Thiếu tá Nguyễn Xuân Áng, và Trung tá Huỳnh Vinh.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 251 Pháo Binh
: Thiếu tá Vũ Đình Dậu, Thiếu tá Phạm Ngọc Thúy, Trung tá Phạm Văn Minh.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 252 Pháo Binh
: Đại úy Tô Ngọc Thọ, Thiếu tá Huỳnh Văn Hồng, Thiếu tá Nguyễn Đôn Sâm, Trung tá Nguyễn Viết Thuẫn, Thiếu tá Phạm Minh Châu.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 253 Pháo Binh
: Thiếu tá Lê Gia Hân, Thiếu tá Trần Yến.
 

Pháo Binh Biệt Khu Thủ đô

*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Biệt Khu Thủ Đô kể từ ngày thành lập như sau : Trung tá Nguyễn Ngọc San, Đại tá Lê Văn Trang, và Trung tá Nguyễn Đạt Sinh

 

Pháo Binh thuộc dụng  PB/QD3

 

Tiểu Đòan  61 Pháo Binh   (105)         Trung tá Vũ Bá Đạt, Trung tá Hoa Hải Thọ                                                 

Tiểu Đòan  46   Pháo Binh (155)         Trung tá Phùng Quốc Thường, Trung tá Trần Duy Lượng                                                                                                                             

Tiểu Đòan 104 Pháo Binh (175)          Trung tá Vũ Ngọc Thành 

Tiểu Đòan 2 Pháo Binh Phòng Không Trung tá Phạm Chí Chung, Thiếu tá Lê Xước.

                                                         

                                                         

Pháo Binh Tiểu Khu

 

Pháo Binh Tiểu Khu Biên Hòa         Thiếu tá Đặng Hữu Bá

Pháo Binh Tiểu Khu Bình Dương     Thiếu tá Hồ Huệ Phú

Pháo Binh Tiểu Khu Bình Long       Thiếu tá Lai Tỷ

Pháo Binh Tiểu Khu Bình Tuy         Thiếu tá Lê Quang Đạt

Pháo Binh Tiểu Khu Gia Định          Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh

Pháo Binh Tiểu Khu Hậu Nghĩa       Thiếu tá Bửu Khải

Pháo Binh Tiểu Khu Long An          Thiếu tá Lê Tiến Khai

Pháo Binh Tiểu Khu Long Khánh     Thiếu tá Trần Đức Hiệu

Pháo Binh Tiểu Khu Phước Long     Thiếu tá Đinh Văn Nê

Pháo Binh Tiểu Khu Phước Tuy       Thiếu Tá Bùi Văn Vĩnh

Pháo Binh Tiểu Khu Tây Ninh          Thiếu tá Nguyễn Quang Bình
*Pháo Binh Quân Đòan IV Quân Khu 4

*
Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QDIV từ ngày thành lập: Đại tá Hồ Nhựt Quan, Đại tá Phan Đình Tùng, Đại tá Nguyễn Văn Sử, Đại tá Vũ Tiến Phúc, Đại tá Trần Văn Hào, và Đại tá Nguyễn Văn Thọ.
 

*Pháo Binh Sư Đòan 7 Bộ Binh           
     

Thành lập PB/SD7BB vói 1 TD 155 với danh hiệu TD70PB, và 3 TD 105 với danh hiệu TD 71, 72, 73 PB như sau:
-TD31PB thống thuộc Quân Đoàn sát nhập SD7BB cải danh thành TD70PB (155 ly).
-TD71PB thuộc SD7BB giữ nguyên danh hiệu.
-TD7SC đổi trang bị vối đai bác 105 ly, đổi tên thánh Tiểu Đoàn 72 Pháo Binh 105 ly.
-TD73PB 105 ly tân lập.

*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 7 Bộ Binh: Thiếu tá Đào Duy Ân, Thiếu tá Hoàng Hữu Giang, Thiếu tá Nguyễn Văn Sử, Thiếu tá Nguyễn Ngọc San, và Đại tá Nguyễn Khắc Thiệu,

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 70 Pháo Binh: Thiếu tá Nguyễn Thành Quí, Thiếu tá Hoàng Tấn Hổ, và Thiếu tá Đinh Viết Hạp.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 71 Pháo Binh: Thiếu tá Nguyễn Xuân Thịnh, Đại úy Phạm Cao Đông, Đại úy Hồ Nhựt Quan, Đại úy Phạm Kim Chung, Đại úy Nguyễn Ngọc San, Đại úy Nguyễn Văn Sử, Trung úy Tống Mạnh Hùng, Đại úy Phạm Trọng Phùng, Đại úy Ngô Văn Hưng, Thiếu tá Chung Văn Xôm, Thiếu tá Lê Văn Trang, Thiếu tá Võ Văn Sáng, Đại úy Đỗ Công Bá, Thiếu tá Trần Thế, và Trung tá Lê Văn Trọng.

                                                         

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 72 Pháo Binh: Đại úy Nguyễn Ngọc San, Đại úy Võ Văn Sáng, Đại úy Phạm Văn Phan, Đại úy Nguyễn Ngọc Sáu, Đại úy Lê Hán Vỹ, Đại úy Vũ Văn Thừa, Thiếu tá Nguyễn Viết Thuẫn, Đại úy Lê Văn Thịnh, Thiếu tá Đặng Hữu Thịnh.
 

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 73 Pháo Binh:  Đại Úy Nguyễn Văn Hiển, và Thiếu tá Nguyễn Kim Anh.
 

*Pháo Binh Sư Đòan 9 Bộ Binh          
      

Thành lập PB/SD9BB vói 1 TD 155 với danh hiệu TD 90 PB, và 3 TD 105 với danh hiệu TD 91, 92, và 93 PB như sau:
-TD33PB thuộc dụng  QD, sát nhập SD9BB, đổi danh là TD 90 PB 155 ly
-TD9PB thuộc SĐ9BB thành lập ngày 1-1-1961, đổi danh là TD 91 PB 105 ly
-TD64PB thuộc dụng  QD, sát nhập SD9BB, đổi danh là TD 92 PB 105 ly
-TD93PB 105 ly tân lập.

*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 9 Bộ Binh:
Đại úy Ngô Trung Hiền, Đại úy Vũ Đình Chung, Thiếu tá Trần Thái hân, Trung tá Phan Giang Thanh, và Trung tá Võ Văn Sáng.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 90 Pháo Binh: Trung tá Nguyễn Văn Tư

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 91 Pháo Binh: Đại úy Nguyễn Mỹ Quang, Thiếu tá Nguyễn Bá Nhẫn, Thiếu tá Nhan Trùng Lâm, và Thiếu tá Nguyễn An Khương.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 92 Pháo Binh: Đại úy Võ Văn Sáng, Đại úy Đoàn Văn Liễu, Đại úy Huỳnh Hữu Lân, Thiếu tá Phạm Văn Quan, Thiếu tá Nguyễn Văn Nhung.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 93 Pháo Binh: Thiếu tá Võ Văn Mừng, Thiếu tá Đặng Hữu Thảo, Thiếu tá Trần Văn Lúa.

*Pháo Binh Sư Đòan 21 Bộ Binh  

Thành lập PB/SD21BB vói 1 TD 155 với danh hiệu TD 210 PB, và 3 TD 105 với danh hiệu TD 211, 212, và 213 PB như sau:  
         
-TD36PB thuộc dụng  QD, sát nhập SD21BB, đổi danh là TD210PB 155 ly
-TD211PB thuộc SD21BB, đổi danh là TD 211 PB 105 ly
-TD211SC thuộc SD21BB, đổi danh là TD 212 PB 105 ly
-TD213PB 105 ly tân lập.
 

*Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 21 Bộ Binh: Thiếu tá Nguyễn Hiền Điểm, Thiếu tá Nguyễn Thành Chí, Thiếu tá Vũ Tiến Phúc, Thiếu tá Võ Kim Hải, Trung tá Nguyễn Văn Thọ (K7 Đà Lạt), Trung tá Nguyễn Văn Thọ (Khóa 5 SQTB/Thủ Đức),  Trung tá Nguyễn Bá Nhẫn.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 210 Pháo Binh: Đại úy Nguyễn Văn Pháp, Đại úy Nguyễn Thành Chí, Đại úy Trần Quang Ngã, Thiếu tá Trần Thái Hân, Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, Thiếu tá Phan Bỉnh Kiên, Thiếu tá Huỳnh Vạn Thọ.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 211 Pháo Binh: Thiếu tá Bùi Hữu Nhơn, Đại úy Hồ Nhựt Quan, Đại úy Nguyễn Hiền Điểm, Đại úy Nguyễn Hưng Yên, Thiếu tá Nguyễn Tiến Lộc, Thiếu tá Vũ Tiến Phúc, Thiếu tá Lê Đại Hữu, Thiếu tá Nguyễn Hữu Thọ, Thiếu tá Lê Văn Thịnh,

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 212 Pháo Binh: Đại úy Nguyễn Ngọc San, Thiếu tá Phan Trác Thành.

*Phương Danh Quí Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 213 Pháo Binh: Thiếu tá Ngô Văn Hoanh, Thiếu tá Lê Văn Nghị.
 

Pháo Binh Thuộc dụng                


Tiểu Đoàn 27 Pháo Binh đổi danh thành Tiểu doàn 67 Pháo Binh

Tiểu Đòan  67 Pháo Binh  (105)                   Trung tá Đỗ Hữu Phúc
                                                                   Trung tá Huỳnh Hữu Lân,
                                                                   Thiếu tá Trần Hoàng Đạt

Tiểu Đòan  68  Pháo Binh (105)                    Trung tá Trần Văn Truyền, Thiếu tá  Nguyễn Xuân Lục.
                                                                  
Tiểu Đòan  47  Pháo Binh (155)                    Trung tá Bùi Văn Cúc, Trung tá Tôn Xuân.
                                                                   

 

Pháo Binh Tiểu Khu

Tiểu Khu An Xuyên        Thiếu tá Trần Văn Toàn
Tiểu Khu Ba Xuyên        Thiếu tá Phạm Văn Hai
Tiểu Khu Châu Đốc        Thiếu tá Phan Đình Hạo
Tiểu Khu Bặc Liêu          Thiếu tá Trần Văn Chính
Tiểu Khu Chương Thiện  Đại úy Nguyễn Văn Tâm
Tiểu Khu Đinh Tường     Thiếu tá Lê Minh Trí
Tiểu Khu Gò Công         Thiếu tá Lâm Tiến Hải
Tiểu Khu Kiến Hòa
Tiểu Khu Kiên Giang       Thiếu tá Đào Duy Tân
Tiểu Khu Kiến Phong
Tiểu Khu Kiến Tường     Thiếu Tá Nguyễn Văn Tốt
Tiểu Khu Long Xuyên     Thiếu tá Trương Văn Long
Tiểu Khu Phong Dinh            Thiếu tá Lộc
Tiểu Khu Sa Đéc                  Đại úy Trần Văn Thìn
Tiểu Khu Vĩnh Bình            Thiếu tá Trần Văn Thửa
Tiểu Khu Vinh Long    Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh