Bộ Chỉ Huy Pháo Binh
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

                       

                           

Đầu năm 1954, với một quân số Pháo binh càng ngày càng lớn cần có công việc qủan trị nhân viên, huấn luyện cá nhân và đơn vị, phái bộ thanh tra của tướng Pennachioni đã tổ chức thêm 2 phòng thuộc lĩnh vực thanh tra của họ để chuyên trách về Pháo binh Việt Nam:
1. Phòng tổ chức theo dõi những vấn đề liên quan đến tổ chức đơn vị, thực hiện quân số, vật liệu, thăng thưởng và kỷ luật.
2. Phòng nghiên cứu tổng quát theo dõi những vấn đề liên quan đến việc sử dụng đơn vị, huấn luyện đơn vị và cá nhân, kinh nghiêm sử dụng vật liệu và kiểm soát điều hành.

Trước đà tiến triển của các đơn vị Pháo binh và cũng để cho các Tư lệnh quân khu Việt Nam có thể sử dụng được các đơn vị này một cách dễ dàng, ngày 3-5-1954, các bộ chỉ huy Pháo binh quân khu thành lập, nhưng vẫn do sĩ quan Pháp điều khiển vừa với tư cách cố vấn vừa là chỉ huy trưởng Pháo binh cho quân khu liên hệ. Nhưng chi tới cuối tháng 1-1955, tất cả các bộ chỉ huy binh chủng của quân khu này đều được giải tán.

Tiếp sau đó một cơ quan thanh tra các binh chủng tại Bộ Tổng Tham Mưu được thành lập vào tháng 3-1955, trong đó có binh chủng Pháo binh. Chính cơ quan thanh tra này đã khai sinh ra Bộ Chỉ Huy Pháo Binh cũng như Thiết giáp binh, Công binh và Thông Vận binh, kể từ 1-12-1955

15 tháng 4 năm 1964, giải tán BCH/PB/QL và BCH/PB di chuyển về Trường Pháo Binh Dục Mỹ.  Chỉ Huy Trưởng Trường Pháo Binh kiêm nhiệm chức vụ CHT/PB/QL.

Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đồn trú tại trại Trần Hưng Đạo, trại Nỏ Thần Gò Vấp, Trại Bộ Tổng Tham Mưu, Dục Mỹ Ninh Hòa, cuối cùng đồn trú tại trại Biệt Khu Thủ Đô Sài Gòn.