Pháo Thủ Mặc Văn Thuận
 Sinh năm 1946 tại Vĩnh Long
Tốt nghiệp khóa 21 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
1967 Gia Nhập Binh Chủng Pháo Binh
1968 Thuyên chuyển về Tiểu đ̣an 21 Pháo Binh 
Thuyên chuyển về PB/SD21BB/Quan Sát Viên Phi cơ
1972 Thăng cấp Đại úy và thuyên chuyển về Tiểu Khu Cà Mâu 
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Tiểu Khu Cà Mâu
Pháo Đội Trưởng Pháo Đội A/Tiểu Đoàn 210 Pháo Binh Cà Mâu
Định cư tại Bắc California