Pháo Thủ  Lư Mộng Sáng


 

Tốt nghiệp khóa 
theo học căn bản Pháo binh tại Phú lợi,

 Cư ngụ tại