Nữ Trợ T X Hội Lưu Mỹ Lệ

 

   

1962 Tốt nghiệp kha Đồng Tiến Trường Nữ Trợ T X Hội Si Gn
Thuyn chuyển về Phng X Hội Sư Đon Nhẩy D,
trại Hong Hoa Thm Si Gn
1963 Thuyn chuyển về phng X Hội BTL/Qun Đon III,
 trại L Văn Duyệt Sa Gn
1965 Thuyn chuyển về BCH/Pho Binh/QLVNCH
trại Nỏ Thần G Vấp
Thiết lập Hệ Thống X Hội cho Binh Chủng Pho Binh
1968 Du học Hoa kỳ, US Army Medical School tại Ft Sam Houston Texas
1969 Trở lại nhim vụ Trưởng Phng X Hội BCH/PB/QLVNCH
1971 Giải ngũ
Tiếp tục phục vụ cc Cơ quan Thiện Nguyện như:
-The Salvation Army tại Si Gn
-World Rehabitation Fund Inc. Si Gn
-Friends For All Children Si Gn
Định cư tại Houston Texas .

Đ từng gip đỡ cc Pho thủ, lin lạc với Trường Pho Binh Ft Sill Hoa Kỳ
để được ti cấp những giấy tờ cần thiết như kha học, bằng cấp, huy chương, v.v.
cần bổ tc hồ sơ sớm được định cư tại Hoa kỳ.