Pháo Th  Lê Xước

                                                                        

Tốt nghiệp khóa 6 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh chủng Pháo Binh
1958 - 59 Sĩ quan Địa H́nh Tiểu Đoàn 34 Pháo Binh Đà Nẵng
1959 - 61 Sĩ Quan Hành Quân Tiểu Đoàn 1 Súng Cối Quảng Trị
1961 - 63 Pháo Đội phó PDB Tiểu Đoàn 9 Pháo Binh Sa Đéc
1963 - 65 Huấn Luyện Viên Địa H́nh Trường Pháo Binh
1965 - 69 SQ Pḥng Tổ Chức, Trưởng Pḥng Tiếp Vận BCH/PB/QLVNCH
1969 - 70 Du học Hoa Kỳ khóa PB Cao Cấp và Pḥng Không
1970 - 71 Trưởng Pḥng Tiếp Vận Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Lực VNCH
1971 - 72 Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 220 Pháo Binh
1972 - 74 Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Pḥng Không.

1974 - 75 Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Pḥng Không
Tù cải tạo 6 năm

1990 Định cư tại California