Pháo Thủ Lê Xuân Tích
 

 

Tốt nghiệp khóa 7 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
6/1959 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 26 Pháo Binh Phú Bài
1961 THuyên chuyển đến Tiểu Đoàn 9 Súng Cối
Thuyên chuyển đến Tiểu Đoàn 35 Pháo Binh Biên Ḥa
Đổi danh thành Tiểu Đoàn 250 Pháo Binh,
cơ hữu Sư Đoàn 25 Bộ Binh
Du học Pháo Binh Cao cấp

Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 67 Pháo Binh
Thiếu tá Tiểu Đoàn Phó.

Tù cải tạo 7 năm
 

8/1992 Định cư tại Nam Cali