Pháo thủ Lê Trung

                                                                      Tốt nghiệp khóa 3/68 TSQTB Thủ Đức
                                                                            Gia nhập binh chủng Pháo binh
                                                                    1969 Tiểu Đoàn 251 Pháo Binh Hậu Nghĩa
                                                       1972 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 3 Pháo binh Pḥng Không
                                                                    1973 Du học Pháo Binh tại Fort Sill Hoa Kỳ
                                                              1974 Huấn luyện Viên tại
Trường Pháo Binh Dục Mỹ .
                                                                        Năm 1975 Tỵ nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ

Ky sư Hóa học
2003-2007 Hội trưởng Hội Pháo Binh Georgia
Định cư tại Georgia