Thiếu tá Lê Thế Sản

 

Sinh ngày 1-1-1933 Tại Huế Thừa Thiên
1/1954 Động viên Hạ Sĩ Quan Trừ bị, gia nhập Tiểu Đ̣an 22 Pháo Binh

1958 Thuyên chuyển về BCH/Pháo Binh/Quân Đ̣an 1
1959 Theo học khóa 1 Sĩ Quan Nha Trang, khóa Căn bản Pháo Binh Thủ Đầu một.
1960 Tiểu Đ̣an 26 Pháo binh
6/1968 Đại úy, thuyên chuyển về BCH/PB/SD2BB
1968 Pháo Đội trưởng Tiểu đ̣an 64 Pháo binh
Thăng cấp Thiếu tá sau cuộc hành quân 719 Hạ Lào
1972 Tốt nghiệp Khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Trường Pháo Binh Dục Mỹ
1972 Tiểu đ̣an phó Tiểu Đ̣an 21 Pháo Binh Quảng Ngăi
1973-74 Tiểu đ̣an 3 Pháo Binh Pḥng Không tại Đà Nẵng
1-1975 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu Quảng Tín
8 năm 2 tháng tù cải tạo
19-7-1993 định cư tại Houston Texas
Đại tá XLTV Chỉ Huy Trưởng PBQLVNCH gắn cấp bậc Đại Úy cho Tr/Úy Sản 6-68