Pháo Thủ  Lê Quang Hoạt 

 Tốt nghiệp khóa 7 Sĩ quan Trừ bị     
1959 Tiểu Đ̣an 26 Pháo binh Phú Bài
 1961 Thuyên chuyển đến Tiểu Đ̣an 9 Súng Cối.
1963 Tiểu đ̣an di chuyển đến Sa Déc Quân Đoàn IV
1964 Tiểu đ̣an đổi vũ khí, trang bị đại bác 105 ly.
1964 theo học Trường Sinh Ngữ Quân Đội
Du học khóa Địa H́nh tại Ft Sill Hoa Kỳ
1965 Thuyên chuyển đến Tiểu đ̣an 11 Pháo binh tại Quảng Trị

Phụ tá Sĩ Quan Hành Quân Huấn Luyện của BCH/PB/SD1BB
1969 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 101 Pháo Binh Cơ Động 175 ly.
1969-75 Tiểủ Đoàn Phó
1975 Tù cải tạo.
Đ
nh cư tại Bắc California.