Pháo Thủ Lê Ôn Dương

Tốt nghiệp khóa 9 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh Chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 7 Súng Cối
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 5 Pháo Binh
Thuyên chuyển về BCH/PB/QĐIII
Du học Pháo binh Hoa Kỳ tại Ft Sill Okla
Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh Dục Mỹ
Thuyên chuyển về BCH/PB/Tiểu Khu Biên Ḥa
Thuyên chuyển về BCH/PB/Sư Đoàn 7 Bộ Binh
Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Pḥng Không
Bị thương tại Ấp Bắc Kiến Tường, và Đức Ḥa Hậu Nghĩa
1973 Ân thưởng Đệ Ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương

Định cư tại California