Pháo Thủ  Lê Ngọc Hy 

1-6-1954 Tốt nghiệp khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
binh chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 22 Pháo Binh tại Huế
1956 Tốt nghiệp khóa Pháo Đội trưởng tại TTHL/PB Phú Lợi
1959 Pháo Đội trưởng Tiểu Đoàn 5 Súng Cối Sông Mao
1959 Du học Pháo Binh khóa BOC và Địa h́nh tại Ft Sill Hoa Kỳ
1960 Pháo Đội trưởng và Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 34 Pháo Binh Đà Nẵng
1963 Du học khóa AOC tại Ft Sill Hoa Kỳ
1964 Sĩ quan Phụ tá CHT/PB SD1BB
1964 Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Quảng Trị
1966 Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 12 Pháo Binh Phú Bài
1967 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Huế
1972 Thụ huấn Khóa Chỉ Huy và Tham Mựu Đà Lạt
1972 tái đảm nhận chức vụ Chỉ Huy Trưởng PB/SD1BB
1974 Tham Mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Tiền Phương QDI tại Huế
1975 tù Cộng sản
1990 Định cư tại California Hoa Kỳ