Pháo Thủ  Lê Minh Cảnh

Sinh ngày 6-8-1949 tại Sài G̣n
Nhập ngũ ngày 5-1-1970
Tốt nghiệp khóa
2/70 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Tốt nghiệp khóa 2/70 Sĩ Quan Căn Bản Pháo Binh
3/1971 Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 61 Pháo Binh
Sĩ quan Tiền Sát 
Thăng cấp Thiếu úy ngày 12-3-1972
1-4-1973 Sĩ quan Quân Xa
Tù cải tạo 13 tháng 15 ngày

Định cư tại Nam California
Vợ Nguyễn Hồng Thủy
Con gái Lê Kim Trang Doctor of Pharmacy.
Lê Kim Ngân Doctor of Pharmacy
Lê Phú Quí Master Engineering Comp. and Comp. Science