Pháo Thủ  Lê Minh Cảnh

Sinh ngày 25 tháng 7 năm 1947 tại Gia Định
Tốt nghiệp khóa 4/68
Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Tốt nghiệp khóa Căn Bản Sĩ Quan Pháo Binh 6/1969
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 35 Pháo Binh Biên Ḥa
Trung đội trưởng YT/HQ Krek, Dambe, Kratie, Snoul
Tiểu đoàn 35 Pháo binh đổi danh Tiểu đoàn 50 Pháo binh
4/1972 YT/HQ của Trung Đoàn 9 Bộ Binh tại Lộc Ninh

Bị bắt làm tù binh khi căn cứ thất thủ, sau 10 ngày bị tấn công
Tổ chức vượt ngục với SQ/BDQ/BP, bị lộ và bị bắt lại
Được trao trả tù binh tại Thiện Ngôn tháng 3/1973
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 52 Pháo Binh, phụ tá SQLL
Trưởng ban Quân số Tiểu đoàn sau khi thụ huấn khóa Căn bản SQQS
1 Chiến thương bội tinh
2 Anh dũng bội tinh

Cư ngụ tại bắc California