Pháo Thủ Lê Hoàng Lương

Tốt nghiệp khóa 20 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 Binh Chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 35 Pháo Binh Biên Ḥa,
Trung Đội Trưởng 1C/35 tại Long Thành
1968-73 Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 20 Pháo Binh Quảng Ngăi
1969 Tốt nghiệp lớp Pháo Đội Trưởng tại Trường Pháo Binh Dục Mỹ
Pháo Đội Trưởng Pháo Đội C/20 Pháo binh.
1973-75 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 220 Pháo Binh Qui Nhơn,
1973 Theo học Pháo Binh Cao Cấp tại Trường Pháo Binh Dục Mỹ
Tù cải tạo 8 năm

Đnh cư tại Hoa Kỳ 1992

                                    trước năm 1975                                           sau 1992