Pháo Thủ  Lê Công Diệp

Tốt nghiệp khoá 15 Sĩ quan Trừ Bị
 binh chủng Pháo Binh
1960 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 5 Pháo binh Tam Hiệp Biên Ḥa
1964 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn Pháo Binh Quân Đoàn 4 Cần Thơ
1968 Tham dự khóa Anh Văn tại Trường Sinh Ngữ Quân Đội
1969 Theo học khóa Pháo Đội Trưởng tại Dục Mỹ.
1970 Thuyên chuyển về Pháo Binh Quân Đoàn 4 Cân Thơ
1971 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 53 Pháo Binh B́nh Dương.
Du học Pháo Binh Cao Cấp Ft Sill Hoa Kỳ
1972 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 180 Pháo Binh Biên Ḥa
1975 Tù cải tạo 6 năm rưỡi

 Định cư tại California Hoa kỳ