Pháo Thủ  Lê Chuck


 

Tốt nghiệp khóa  5/68
ngành Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiến
Sĩ quan Tiền Sát, Sĩ Quan Liên Lạc, Trung Đội trưởng
Pháo đội phó

1973 Thuyên chuyển vể Sư Đoàn 9 Bộ Binh
1975 tù cải tạo
1991 định cư tại Nam Cali Hoa Kỳ