Pháo Thủ  La Đắc PhátSinh quán Cần Thơ
1961 Tốt nghiệp khóa 11 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
binh chủng Pháo Binh
1962 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 36 Pháo Binh Đà Nẵng
1963 Thuyên chuyển về BCH/PB Quân Đoàn IV giữ chức vụ SQ Hành Quân
1964 Thuyên chuyển về BCH/PB/Quân Lực giữ chức vụ Sĩ Quan Tùy Viên  

 1966 Theo học Sĩ Quan Căn Bản T́nh Báo
1967 Thuyên chuyển về BCH/PB/SD5BB giữ chức vụ SQ Hành Quân

1969 Thuyên chuyển về BCH/PB/Quân Đoàn III giữ chức vụ SQ Hành chánh & Tiếp vận
1972 ân thưởng Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương thường niên
1973 Theo học Sĩ Quan Pháo Binh Cao Cấp
1974 Thuyên chuyển về BCH/PB/SD21BB  
1975 tù cải tạo 8 năm
1991 Định cư tại Hawai Hoa Kỳ