Trung tá  Huỳnh Vinh

  

Tốt nghiệp khóa 5 Sĩ quan Trừ bị
Gia nhập binh chủng Pháo Binh
Tiểu đoàn 4 Pháo binh Tam Hiệp Biên Ḥa
Du học Hoa Kỳ, thông dịch viên Ft Sill
1960
Tiểu đoàn 5 Súng cối
1961 thăng cấp Đại úy, theo học Chỉ Huy Tham Mưu Đà Lạt
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh QLVNCH
Du học Hoa Kỳ
1962 Chỉ huy Phó Pháo Binh Sư Đoàn 25 Bộ binh
1963 Thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH
1965 Du học Pháo binh Cao cấp Ft Sill
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 35 Pháo Binh Biên Ḥa
Sĩ Quan Liên Lạc Lục Quân Hoa Kỳ
1972 Trưởng pḥng Tiếp Vận BCH/PB/QLVNCH
1974 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 250 Pháo Binh
Định cư tại San Jose California
 

Sinh nhật thứ 75 của Huỳnh Vinh Bạn bè tham dự
bạn bè mừng sinh nhật Lê Văn Trang và Hùnh Vinh