Pháo Thủ  Huỳnh Bửu Chiến

Tốt nghiệp khoá 4/68 Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức
 binh chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 38 Pháo binh Tam Hiệp Biên Ḥa
Phục vụ tại Pháo Đội A, tăng cường Hỏa lực PB/SD18BB
1970 Pháo Đội di chuyển về Tây Ninh
Tiểu đoàn 38 Pháo Binh cải danh thành Tiểu Đoàn 250 Pháo Binh
thuộc Sư Đoàn 25 Bộ Binh
1972 Theo học khóa Địa H́nh tại Trường Pháo Binh
Trở về phục vụ  Tiểu đoàn 250  Pháo binh
1975 Tù cải tạo
 Định cư tại Minnesota Hoa kỳ