Niên trưởng  Hồ Sĩ Khải

1-10-1953 Tốt nghiệp khóa 3 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 Ngành Pháo Binh
1-1954 Thuyên chuyển đến Tiểu đoàn 4 Pháo Binh tại Pleiku
1-5-1955 thăng cấp Trung úy Pháo Đội trưởng PĐ 1/TD4PB
15-8-1955 Pháo Đội trưởng PDCH&CV/Tiểu đoàn 3 Pháo binh tại Sông Mao
1-7-1957 Thăng cấp Đại úy thuyên chuyển về BCH/PB/QĐ 2
1958 Tốt nghiệp thủ khoa khóa Sĩ quan chuyên môn giải đoán không ảnh bộ TTM/QLVNCH
1959 Du học Hoa kỳ, khoá Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill, Okla
1-10-1959 Tiểu đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 5 Pháo Binh Sông Mao
1-11-1963 Thăng cấp Thiếu tá Hiện dịch
5-1964 Tham Mưu Phó Bộ Chỉ Huy Pháo Binh QLVNCH Sài G̣n
10-1964 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 25 Bộ binh Đức Ḥa Hậu Nghĩa
1-11-1966 Thăng cấp Trung tá
9-4-1967 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đoàn 1 tại Đà Nẵng
6/1968 Du học Hoa kỳ Khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao cấp Ft Leavenworth
1-9-1969 Giám Sát Các Lớp Trường Chỉ Huy Tham Mưu tại Đà Lạt
1-10-1969 Vinh thăng Đại tá
16-7-1970 Chỉ Huy Trưởng Trường Pháo Binh QLVNCH Dục Mỹ.

Đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương
15 Anh Dũng Bội Tinh với 2 nhành dương liễu, 3 ngôi sao vàng, 8 ngôi sao bạc, và 2 sao đồng.
1 chiến thương bội tinh
1US Bronze star.
8 huy chương đủ loại, gồm Lục Quân Huân chương đệ nhất, Danh dự bội tinh hang nhất, Quân phong Bội Tinh đệ nhất,
Tham mưu, Chiến dịch, Huấn vụ Bội Tinh hạng nhất, Hải vụ Bội tinh, và Chương Mỹ Bội Tinh.
1975 Định cư tại Los Angeles California.