Pháo Thủ  Hồ Ngọc Sửu

 

  

Tốt nghiệp khóa 7 Sĩ quan Trừ bị
binh chủng Pháo Binh

1959 Tiểu Đ̣an 21 Pháo binh Vũng Tầu
1960 Tiểu Đ̣an 36 Pháo binh Phước Tường Đà Nẵng
1962 Tiểu Đ̣an 36 Pháo binh di chuyển về B́nh Thủy Cần Thơ
1964 Theo học khóa Pháo Đội Trưởng tại Try7o72ng Pháo Binh Dục Mỹ
1965 thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 92 Pháo Binh Vĩnh Long.
Tiểu đoàn cải danh thành Tiểu Đoàn 67 Pháo Binh, dời về Cal Lănh, Yểm trợ Biệt Khu 44.
Lần lượt giữ chức vụ PDT/PDCH, PDT/PDA kiêm SQLL TK/Kiến Phong
1968 PDT/PBBkie6m SQLLPB/TK/Châu Đốc.
1990 Thụ huấn Anh Văn tại Trường Sinh Ngữ Quân đội Sài G̣n.
1971 Du học khóa PB Cao Cấp tại Ft Sill Hoa Kỳ
1971 về nước thuyên chuyển về TD183PB Long Giao
Trưởng Ban 3 Tiểu Đoàn, 1973 thăng cấp Thiếu tá

Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 50 Pháo Binh SD5BB Lai Khê

bị bắt làm tù binh ngày 30/4/1974 học tập cải tạo 9 năm 6 tháng

Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân chương , một số ADBT, nhiều huy chương khác

Cư ngụ tại Achères Pháp Quốc

1