Pháo Thủ  Hồ Hữu Nghĩa

 

Sinh năm 1940 tại Sóc Trang
Theo học k
hóa 11 Trường Sĩ Quan Trứ Bị Thủ Đức, ngành Pháo Binh.
1962 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 27 Pháo Binh Di An Biên Ḥa

Sau cải danh thành Tiểu Đoàn 222 Pháo Binh tại Qui Nhơn.

1966 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 182 Pháo Binh  Long Khánh.
1972 Thuyên chuyển về Pháo Binh Tiểu Khu Long Xuyên.
1973 Theo học Khóa Pháo Binh Cao Cấp Dục Mỹ và
thuyên chuyển về Pháo Binh Sư Đoàn 21 Bộ Binh Chương Thiện.
1974 thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 210 Pháo Binh Sóc Trang.

1975 tù cải tạo cộng sản.
1987 định cư tại California.