Pháo Thủ  Hoàng Uông Lễ

 

Tốt nghiệp khóa 3/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức năm 1968
Gia nhập binh chủng Pháo binh 

Tiểu đ̣an 31 Pháo Binh Quân Đoàn IV
Thuyên chuyển TĐ90PB Sư Đoàn 9 Bộ Binh
 Tiểu Đ̣an 181 Pháo Binh Sư Đoàn 18 Bộ Binh.

Đnh cư tại California