Pháo Thủ  Hoàng Tiệm 

Sinh ngày 17-7-1938 tại Quảng Trị
Tốt nhiệp khóa 11 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
ngành Pháo Binh
Tiểu Đ̣an 9 Pháo binh Qui Nhơn
1965 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 39 Pháo binh Ban Mê Thuột
1967 Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh Dục Mỹ
1972 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 223 Pháo Binh B́nh Định
Theo học Pháo Binh Cao Cấp Dục Mỹ
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 230 Pháo Binh
Cuối cùng là Đại úy
Tù cải tạo 6 năm 8 tháng 13 ngày

21-6-1994 Định cư tại California