Pháo Thủ  Ḥang Hữu Giang

 

 

Tốt nghiệp khóa 6 TVBQGVN tại Đà Lạt
Thụ huấn Pháo Binh tại Trường Pháo Binh Phú Lợi
Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Hoa Kỳ
Tiểu đ̣an Trưởng Tiểu đ̣an 2, 24, 25 Pháo Binh
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đ̣an 2,  và 7 Bộ Binh
Chỉ Huy Trưởng Trường Pháo Binh
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đ̣an I, và III.
Thụ huấn Trường Cao Đẳng Quốc Pḥng
Trưởng Khoa Chính Trị Trường Cao Đẳng Quốc Pḥng
Định cư tại Pennsylvania Hoa Kỳ