Pháo Thủ  Hoàng Đ́nh MaiSinh ngày 20-7-1940 Tại Quảng Nam
22-12-1961 Tốt nghiệp khóa 11 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
binh chủng Pháo Binh
 1962 - 64 Tiểu Đoàn 36 Pháo Binh: TSV, Sĩ quan Quân Xa, Trưởng B5.
1964 - 69 Tiểu Đoàn 22 Pháo Binh: TDT, PDP, Phụ tá B3, Trưởng Ban 3.
Theo học khóa Pháo Đội trưởng 1/69 tại Trường PB Dục Mỹ.
1969 - 70 Tiểu Đoàn 21 Pháo Binh: Pháo Đội trưởng.
1970 - 74 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu Bặc Liêu.
01-1973 Thiếu tá, Bảo Quốc Huân Chương Đệ Ngũ đẳng.
Theo học Pháo Binh Cao cấp 2/74 tại Trường Pháo Binh Dục Mỹ.
01-1975 Bộ Chỉ Huy Pháo Binh SD21BB: SQ Hành Quân Huấn Luyện.
1975 tù Cộng sản

 1992 Định cư tại New York  Hoa Kỳ