Pháo Thủ Hoa Hải Thọ

 

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 11 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 11/1955
Binh chủng Pháo Binh
Tiểu đoàn 23 Pháo binh B́nh Thủy Cần Thơ, G̣ Vấp Gia Định.
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 3 Pháo binh Sông Mao
11-59 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 36 Pháo Binh Đà Nẵng
10-1960 Du học Căn bản Pháo binh và Truyền Tin tại Ft Sill Hoa Kỳ
4-1961 Tiểu đoàn 27 Pháo binh Di An Biên Ḥa, Pleiku.
11-1963 Thuyên chuyển về Văn pḥng Đại tướng Dương Văn Minh

4-1964 Tiểu đoàn 37 Pháo binh Pleiku

Cuối năm 1965 Du học Pháo binh Cao cấp Ft Sill, Okla

Air Ground Operations tại Florida.

3-1966 Thuyên chuyển về Trường Pháo binh Dục Mỹ
1970 Theo học khóa VII Chỉ Huy Tham Mưu Cao cấp Đà Lạt

8-1970 Pháo binh Biệt Khu Thủ Đô Sài G̣n
4-1971 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 61 Pháo binh G̣ Vấp
Định cư tại Nam California.