Pháo Thủ  Dương Minh Đức

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 8/68 Sĩ quan Trừ bị Đồng Đế Nha Trang
Gia nhập binh chủng Pháo binh
Tiểu Đ̣an 183 Pháo Binh 

Định cư tại San Jose California