Niên trưởng Dương Bỉnh Tuân

 

 

11/1955 Tốt nghiệp khóa 11 Phụ Vương Xuân Sỹ  TVBQGVN
tại Đà Lạt với cấp bậc Chuẩn úy
tốt nghiệp khóa Căn bản Pháo binh và thăng cấp Thiếu úy ngày 6/1957
 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Quảng Trị
1959 thăng cấp Trung úy
1961 Du học Pháo Binh và Truyền Tin tại Hoa Kỳ
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 7 Pháo Binh Mỹ Tho
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Quảng Trị
1963 theo học khóa 1 Tiểu đoàn trưởng tại Dục Mỹ
8/1963
Tiểu đoàn Phó TD1PB
1/11/1963 thăng cấp Đại úy
1967 Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Hoa Kỳ
10-1967 Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn Diễn Tập Trường Pháo Binh Dục Mỹ
6/1968 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 14 Pháo Binh Tân Lập tại Thừa Thiên,
cơ hữu của Sư Đoàn 1 Bộ Binh

9/1972 Thăng cấp Trung tá Đặc Cách Mặt trận 
4/1973 Chuyển ngành, thuyên chuyển về BTL/QĐI Đà Nẵng
Phó Trưởng Pḥng 3 đặc trách Hành quân Quân Đoàn 1
1975 Giải ngũ không lương.
Định cư tại Virginia Hoa Kỳ