Pháo Thủ  Đỗ Minh Đường

Tốt nghiệp khóa 4/69 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo binh
thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 93 Pháo Binh  
10-1970 đến 4-1973 Sĩ quan Tiền Sát

4-73 đến 4-75 Trung đội Trưởng


Đ
nh cư tại Seattle Washington State