Pháo Thủ 
Đỗ Đức Vĩnh

Sinh 10-8-1948 tại Sài G̣n
Tốt nghiệp khóa
8/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia nhập Binh Chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 61 Pháo Binh G̣ Vấp
Sĩ Quan Tiền Sát Liên Đoàn 33 Biệt Động Quân
Sĩ Quan Liên Lạc Pháo Binh tại An Lộc
9/1972 Thuyên chuyển Tiểu đoàn 104 Pháo binh Cơ Động
Pháo Đội Phó Pháo Đội Chỉ Huy Công Vụ
Học tập cải tạo tại trại Ka Tum
Trốn trại tháng 3/1979
Vượt biển tới Hoa Kỳ 7/1980
 8/1980 Nhân viên của hăng L3 Communication tại New Jersey
11/2001 Đinh cư tại Arizona 

ngày thăng cấp