Pháo Thủ Đinh Xuân Thảo

Sinh ngày 23-3-1938
Tốt nghiệp khóa 7 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
 binh chủng Pháo binh
 1959 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 7 Pháo Binh
Sĩ quan Tiền Sát, Sĩ quan Tác xạ,
Phụ tá Sĩ quan Hành quân Huấn luyện Tiểu đoàn
Theo học Sĩ quan Pháo Binh tại Ft Sill Hoa Kỳ
1961 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 5 Pháo binh Biên Ḥa
Trưởng khối Quan sát viên phi cơ SD5BB.
Theo học khóa Pháo Đội trưởng tại Trường Pháo Binh Dục Mỹ
Pháo đội trưởng Pháo Đội Tác xạ.
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 46 Pháo Binh Biên Ḥa
Pháo đội trưởng Pháo đội Chỉ Huy Công Vụ
Theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Trung cấp tại Đà Lạt,
Sĩ quan Hành quân Huấn luyện Tiểu đoàn
Sĩ quan Phối hơp hỏa Lực Tại BCH/PB/QĐIII
Theo học Khóa 5 Quân Chánh
1971 Quận Trưởng kiêm Đặc Khu Phó Đặc Khu Phú Quốc
Theo học khóa Sĩ quan Cải huấn quận Santa Clara
Về hưu năm 2007.

Định cư tại Bắc California Hoa Kỳ