Pháo Thủ  Đinh Văn Thiện

 

  

Tốt nghiệp khóa 7 Sĩ quan Trừ bị
binh chủng Pháo Binh

1959-61 Tiểu Đ̣an 1 Súng Cối Quảng Trị
1961-70 Tiểu Đoàn 34 Pháo Binh Đà Nẵng, và Phú Bài
1971-72 Du học Pháo Binh Cao Cấp Ft Sill Okla, Hoa kỳ

1972-75 Bộ Chỉ Huy Pháo Binh SD1BB Huế

Định cư tại Houston texas.